Mưa

Tôi ngồi bên cửa đếm mưa

Giọt nào còn thương

giọt nào còn nhớ

giọt nào là kỷ niệm

giọt nào đã phôi pha

 

Tôi ngồi bên cửa hứng mưa

giọt nào rơi vào bàn tay

giọt nào rơi vào má

giọt nào còn đọng lại trong mi

 

Tôi ngồi ngoài hiên nghe mưa

giọt nào nhắc nhớ

giọt nào than thở

mưa nhỏ to chuyện mới chuyện xưa

mưa kể tôi nghe chuyện anh chuyện tôi

chuyện những ngày đôi lứa

chuyện không còn nhau

 

và câu chuyện riêng chỉ mưa mới biết

chiều nay tôi khóc nhiều

nhưng giấu mắt vào mưa